• Westelijke Ontsluiting WEG ermee!!!

 • 3000 bomen WEG (+25%)

 • 70 miljoen WEG ... of nog meer?

 • voor slechts 3 minuten minder vertraging ...

Beroemde Vrouwen Buurt

Ook andere belangengroeperingen keren zich tegen de Westelijke ontsluiting

Brief aan de Raad over de Westelijke Ontsluiting door Stichting Woonklimaat Berg Lees meer

Open Brief en de inbreng verwoord in 'De kleren van de Keizer'Lees meer

Beroemde vrouwen buurt heeft samen met SGLA een second opinion laten uitvoeren met betrekking tot aanleg Westtangent

Het onderzoek is uitgevoerd door een tweetal onafhankelijke verkeersdeskundigen en de conclusies zijn vernietigend: "Er is geen nut of noodzaak voor het aanleggen van een westtangent.

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de SGLA onderschrijvende conclusie van beide verkeerskundigen dat de Westelijke Ontsluiting niet nodig is en vraagt de gemeente derhalve opnieuw om een herbezinning op de gemeentelijke voorkeursvariant en om de bewonersvariant alsnog te laten doorrekenen.

Lees meer

Beroemde vrouwen buurt heeft klacht tegen gemeente Amersfoort ingediend bij Nationale Ombudsman inzake participatietraject

Lees meer

Ingezonden brief 'De burgers betalen het gelag'

Lees meer

Ook de landelijke pers heeft de absurditeit van dit plan opgepikt!


Beroemde Vrouwen Buurt verklaart de 'oorlog' aan college van BenW in Amersfoort!


De gehouden protest manifestatie van zaterdag 7 maart in de Kabouterhut is druk bezocht en maakte duidelijk dat Amersfoorters deze weg, de grove aantasting van natuur en leefklimaat in Amersfoort West, alsmede de verspilling van gemeenschapsgelden resoluut afwijzen.

Ook andere belangengroeperingen waren aanwezig. Lees hier een verslag op de wijkwebsite van het Soesterkwartier

De huidige plannen en procedures hebben niets met inspraak te maken. Bewoners worden niet serieus betrokken. De indruk wordt gewekt dat bewoners voor de plannen zijn, maar niets in minder waar. Voortzetting van deze plannen zal tot veel verzet leiden, er zal veel maatschappelijke onrust ontstaan aan de westkant van Amersfoort.
Stof tot nadenken voor de gemeenteraad!
Plan dat nu wordt uitgewerkt, wijkt sterk af van het plan waar de raad voor gekozen heeft. Daarbij wil men doen voorkomen dat dit gebeurt omdat de plannen op deze manier tegemoet komt aan de bezwaren van bewoners.
Dit is onjuist! Bewoners zijn het helemaal niet eens met deze plannen en voelen zich bedonderd.
Participatie is al lang geen gesprek meer; er is alleen nog sprake van informatiedeling.
 1. Bewoners willen geen Fietsbrug. Sociale veiligheid is niet gestaafd met onderzoeken. Het is een idee van de Fietsersbond dat nooit met bewoners is afgestemd.
 2. Parkeren in parkeergarage 5 hoog omdat 50 parkeerplaatsen bij Dierentuin moeten verdwijnen.
 3. Megarotonde bij Dierentuin ivm hogere bezoekersaantallen dan was voorzien
 4. Door de combinatie van de nieuwe weg, spoortunnel, fietsbrug en het viaduct voor Defensie, pal naast de Beroemde Vrouwenbuurt ontstaat hiermee een Prins Clausplein. Bewoners willen directe aansluiting van hoofdpport Defensie, zogenaamde meerkosten zijn verwaarloosbaar. Dit is een flauwekul argument! Gevolgen voor doorstroming zijn nooit doorgerekend of gedeeld met bewoners. Geen zwaar verkeer via de hoofdpoort, dit is destijds zwaar bestreden door de bewoners en nu via dit plan weer actueel. In ieder geval rechtstreeks in strijd met bestaande milieuvergunning van Defensie.
 5. Voor het wegontwerp is alleen gekeken vanuit het perspectief van de weggebruiker, niet naar de bewoners
 6. Bewoners willen geen fietsstraat, zeker niet ten koste van het bos
 7. Toename van het verkeer tot boven 30.000 mvt/dag terwijl maximaal 30% groei altijd uitgangspunt is geweest, dus maximaal 24.000 mvt/dag.
 8. 48dB op gevels blijkt langs het tracé niet haalbaar, zeker niet op de slaapkamers (1e verdieping). Dit is in strijd met wetgeving en onacceptabel voor bewoners.
 9. Natuurregelgeving dreigt op oneigenlijke wijze buiten spel gezet, door geen ‘nee, tenzij toets uit te voeren waarmee nut en noodzaak discussie opnieuw wordt ontweken.
 10. Bewoners moeten genoegen nemen met een fooi, de gemeente sorteert al voor door steeds lagere WOZ-waarde te bepalen.
 11. Er is geen overeenstemming met andere grondeigenaren dan Defensie! Ter Eem, Vlasakkers en kabouterhut weten officieel nog van niks.

Hoeveel advieskosten zijn er al gemaakt de afgelopen jaren? Kortom hoeveel geld is er nog voor het tracé? Parkeergarage moet binnen budget worden gerealiseerd. Er is nog geen structurele dekking voor de eigen bijdrage van € 16 miljoen. Er is geen ruimte voor overschrijdingen en dat in een situatie waar de gemeente onder financieel toezicht is geplaatst en er geen garantstelling is voor eventuele overschrijdingen.

Drijfzand Politiek

Het wordt tijd dat deze drijfzand politiek niet zonder consequenties blijft. De recente ontwikkelingen in Delft zouden de politiek ook hier tot denken moeten aanzetten. Persoonlijke aansprakelijkheidstelling voor wanbeleid van politiek verantwoordelijken behoort tot de mogelijkheden! Wij, als direct getroffen bewoners, zullen zeker deze juridische weg in overweging nemen om de door ons geleden schade op deze manier te verhalen. Temeer er reële alternatieven zijn zoals de 10+ Variant en het Tunnelalternatief die niet serieus worden meegenomen!

Amersfoort Exit...

Om tegemoet te komen aan de wensen van bewoners en de ambitie van de politiek, zijn overschrijdingen van het budget onvermijdelijk. Zonder structurele dekking, is er sprake van drijfzand politiek. Als de politiek niet naar bewoners gaat luisteren, zullen bewoners sterk overwegen de gang naar de rechter maken en nut en noodzaak, maar zeker ook de financiën aan de kaak stellen.

Stop met deze doodlopende weg!

Westelijke Ontsluiting Amersfoort

De westelijke ontsluiting in Amersfoort is het meest besproken topic in Amerfoort. Vanaf het begin van de stichting van de Beroemde Vrouwen Buurt medio jaren 50 van de vorige eeuw, staat deze weg al op de plankaart. Echter tot op heden is de weg nooit aangelegd, simpel weg omdat er steeds weer geen echte noodzaak voor bestond. De huidige verbinding via de Daam Fockemalaan zit weliswaar al jaren op de maximale capaciteit tijdens de drukste spitsdagen, bijvoorbeeld de donderdagmiddag voorafgaande aan het begin van een schoolvakantie. En dan stagneert het op de Daam Fockemalaan net zo goed als elders in Nederland. Maar hiervoor ga je natuurlijk geen nieuwe weg aanleggen met een kostbare ongelijksvloerse kruising met de spoorweg. Hierdoor zal echt de spitsvertraging niet verholpen zijn. De realiteit is namelijk dat de aansluitende wegen voor net zoveel vertraging zorgen. Een ongelijkvloerse spoorwegovergang zal hier niets aan veranderen. Tot zover de realiteit tot op heden.

Lees meer »

Huidig plan Westelijke Ontsluiting

Het huidig plan omvat de aanleg van een nieuwe weg direct grenzend aan de Aletta Jacobslaan en deels overlappend. Een deel van de Aletta Jacobslaan zal verdwijnen. De nieuwe weg gaat ten koste van prachtige natuur, het restant van een uitgestrekt bos en heide gebied dat voor de 2e wereldoorlog het kazerneterrein besloeg. Deze strook bestaat uit veel oude eiken en beuken. Deze zullen om worden gehakt en in de plaats daarvan komt een 4 meter hoog geluidsscherm. De weg zal aan het einde van de Aletta Jacobslaan via een tunnel onder het spoorgaan. Dit is volgens de bestuurders nu de meest gewenst situatie, terwijl amper enkele maanden geleden deze zelfde bestuurders nog van mening dat alleen een ongelijkvloerse kruizing noodzakelijk was. Nu komt er ineens een gehele nieuwe weg bij. Waarom de huidige oplossing nu ineens zoveel beter is dan de oplossing weet niemand. Voortschrijdend inzicht of de spreekwoordelijke bestuurlijke onbekwaamheid?

Lees meer »

Gevolgen Westelijke Ontsluiting

De gevolgen zijn desastreus voor de bewoners van de Aletta Jacobslaan. Daar waar nu nog prachtige eiken en beuken langs de laan staan, zullen bewoners en de vele fietsers die gebruikmaken van de Aletta Jacobslaan, na aanleg van de weg geconfronteerd worden met ruim 4 meter hoge geluidsschermen. Het zal op de Aletta Jacobslaan zijn alsof je op Palestijns bezet gebied woont.De bewoners zullen ook bijzonder veel geluidsoverlast ondervinden. De gemiddelde geluidbelasting zal dan mogelijk nog door de schermen tot de maximale wettelijke norm gehouden worden. De piekbelasting zal die aanzienlijk overschrijden. Het probleem hierbij is dat geluid niet te meten valt maar dat dit in modellen worden gestopt. En de uitkomst van het model bepaalt of je geluidsoverlast ondervindt of niet. Helaas worden de modellen niet met de juiste gegevens gevoed (overschrijding van de wettelijke norm is door de opdrachtgever natuurlijk niet gewenst), zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de verkeer aantrekkende werking (dus veel meer voertuigen per etmaal), maar ook de midden in de nacht met grote snelheid voorbijrazende auto, bestelwagen, motor niet gehinderd door de vorm van de weg (zoals nu bij de Daam Fockemalaan) en ook het hoogteverschil voor de tunnel is niet ingecalculeerd. De werkelijkheid is dat er sprake zal zijn van een veel grotere geluidsoverlast dan waar nu door BenW over gerapporteerd wordt.

Lees meer »